Περιττώματα Πτηνοτροφικών Μονάδων

ανάλυση περιττωμάτων πτηνοτροφικών μονάδων

Πρόγραμμα Ελέγχου της Σαλμονέλας

Εργαστηριακές αναλύσεις για την εφαρμογή του αυτοελέγχου των Σαλμονελώσεων όπως ορίζεται στους κανονισμούς και αποφάσεις του Προγράμματος Ελέγχου της Σαλμονέλας.

Μικροβιολογικές αναλύσεις 

Περιττωμάτων πτηνοτροφείων
Δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής
Ανίχνευση της Salmonella spp. (ISO 6579:2002/Amd1:2007 ANNEX D)