Μικροβιολογικός Έλεγχος Επιφανειών και Αέρα

μικροβιολογικός έλεγχος επιφανειών και αέρα

Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα είναι ιδιαίτερα σημαντικές ως πιθανή πηγή μόλυνσης. Η υγιεινή τους (καθαρισμός και απολύμανση) είναι το σημαντικότερο καθημερινό μέτρο ελέγχου μολύνσεων.

Με τη μικροβιολογική ανάλυση σε επιφάνειες και στον αέρα χώρων παραγωγής τροφίμων μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υγιεινής και ως εκ τούτου η ασφαλής και υγιεινή παρασκευή τροφίμων, με βάση την καθοδήγηση των αρχών του HACCP.

Η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα υποδηλώνει ότι μπορεί να έχουν εισαχθεί στο περιβάλλον χειρισμού τροφίμων είτε μέσα από την ανθρώπινη επαφή είτε από πρώτες ύλες, οι οποίοι όμως μπορεί να μην έχουν εξαλειφθεί από τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Επιπλέον, υπολείμματα τροφών που παραμένουν κατά τη διάρκεια της παραγωγής πάνω στις επιφάνειες, μπορούν να προσφέρουν την ευκαιρία για μικροβιακή ανάπτυξη, η οποία θα μπορούσε να είναι πηγή επαναμόλυνσης για το προϊόν. Η παρακολούθηση της σωστής απολύμανσης των επιφανειών εργασίας, του εξοπλισμού και του προσωπικού αποδεικνύεται μέσω της απουσίας μικροβιακής χλωρίδας, μέσω δειγματοληψίας με cotton swab. 

Στo Μικροβιολογικό Εργαστήριο της ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εξής αναλύσεις σε επιφάνειες και αέρα:

  • *Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ)
  • *Enterobacteriaceae
  • *Total coliforms
  • Intestinal enterococci
  • *Staphylococcus πηκτάση (+)
  • *Salmonella spp
  • *Listeria spp
  • *Listeria monocytogenes (Ανίχνευση – Καταμέτρηση) 
  • E. Coli
  • Ζύμες – Μύκητες

*Διαπιστευμένες Δοκιμές σε Επιφάνειες από χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ

Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs μπορεί να πραγματοποιήσει τη δειγματοληψία βάσει προγράμματος, το οποίο μπορεί να καταρτιστεί σε συνεργασία με την εκάστοτε επιχείρηση τροφίμων και με βάση τις ανάγκες αυτής, στο πλαίσιο της εφαρμογής Συστήματος HACCP.

Επιπλέον, διαθέτει διαπιστευμένη μέθοδο δειγματοληψίας με τη χρήση βαμβακοφόρων στυλεών (swabs) την ανίχνευση και τον προσδιορισμό μικροβιολογικών παραμέτρων σε δείγματα επιφανειών από τους χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.

Οδηγίες δειγματοληψίας Επιφανειών με swab

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.