Υγρά/Στερεά Απόβλητα – ΒΙΟΚΑ – ΧΥΤΑ

υγρά στερεά απόβλητα νερού βιοκα χυτα

Χημικές και Μικροβιολογικές αναλύσεις υγρών και στερεών αποβλήτων

  • Αστικά & Βιομηχανικά απόβλητα
  • Απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων 
  • Λύματα και απόβλητα βιολογικών καθαρισμών
  • Απόβλητα με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση

Αναλύσεις νερών & υγρών αποβλήτων

*pH, *Αγωγιμότητα, Διαλυμένο Οξυγόνο, *COD, *BOD, *Ολικός φώσφορος, *Ολικό Αμμωνιακό Άζωτο, *Αμμωνιακά, *Νιτρώδη, *Νιτρικά, *Κυανιούχα, *Βόριο, *Χρώμα, Χλωριόντα, Ολικό και Ελεύθερο Χλώριο, *Ολικά Στερεά (TS), *Ολικά Αιωρούμενα Στερεά (TSS), *Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS), Πτητικά Στερεά (VS), *Ολικό Άζωτο, Θειούχα, Θειώδη, Θειικά, Λίπη και έλαια, Ορυκτέλαια – Υδρογονάνθρακες, Απορρυπαντικά (MBAS ως LAS)
*Εξασθενές Χρώμιο
Βαρέα Μέταλλα
*Total Coliforms, *Fecal Coliforms
 
Αναλύσεις Λυματολάσπης
pH, Ολικά Στερεά, Οργανικός Άνθρακας, Βαρέα Μέταλλα