Βαρέα Μέταλλα

Βαρέα Μέταλλα στα Τρόφιμα

Εκτός από τα χρήσιμα στον οργανισμό μας μέταλλα και ιχνοστοιχεία, υπάρχουν και κάποια βαρέα μέταλλα που είναι δυνητικά τοξικά και έχουν νομοθετημένα επιτρεπτά όρια στα τρόφιμα.

Αυτά είναι:

  • Μόλυβδος (Pb)
  • Κάδμιο (Cd)
  • Υδράργυρος (Hg)
  • Αρσενικό (As)
  • Κασσίτερος (Sn)

Μπορείτε να κανονίσετε την ανάλυση των προϊόντων σας για βαρέα μέταλλα επικοινωνώντας μαζί μας.

Τα επιτρεπτά τους όρια καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1881/2006/ΕΚ “για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα”.

Κανονισμός 333/2007/ΕΚ “για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και βενζο[a]πυρενίου στα τρόφιμα”.