Νερό Σκυροδέματος – ΕΛΟΤ EN 1008

νερό σκυροδέματος

Ανάλυση σε Νερό Σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1008:

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση 1 (Παράγραφος 6.1.1 EN 1008)

Λίπη και Έλαια, Απορρυπαντικά, Χρώμα, Αιωρούμενα σωματίδια, Οσμή, pH, Αγωγιμότητα

  • Προκαταρκτική αξιολόγηση 2 (Παράγραφος 6.1.2 EN 1008)

Οργανικά απόβλητα (Humic matter)

  • Χημικές ιδιότητες 1 (EN 196-21, EN 196-2)

Ιόντα Χλωριούχα (Cl-), Χλωριούχα ως NaCl, Ιόντα Θειικά, Θειικά ως Na24

  • Χημικές ιδιότητες 2 (EN 196-21)

Αλκάλια (Na2O)

  • Επιβλαβείς προσμίξεις (Παράγραφος 6.1.3 EN 1008)

Σάκχαρα, Ιόντα Φωσφορικά (ως P2O5) , Ιόντα Νιτρικά (NO3), Μόλυβδος (Pb), Ψευδάργυρος (Zn)