Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού είναι νομοθετημένη τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322, η οποία ορίζει και τις παραμετρικές τιμές για κάθε παράμετρο, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση και κατανάλωση.

Δοκιμαστική παρακολούθηση (Παράμετροι Ομάδας Α)

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens

*Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, *Θολότητα, *Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Υπολειμματικό χλώριο

Ελεγκτική παρακολούθηση (Παράμετροι Ομάδας Β)

*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens

*Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Θολότητα, *Υπολειμματικό χλώριο, *Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, *Ολική σκληρότητα

*Ανιόντα (φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, βρωμιούχα, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά)

*Κατιόντα (λιθίου, νατρίου, αμμωνιακά, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου)

*Μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, εξασθενές χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, υδράργυρος, σελήνιο, αντιμόνιο)

*Κυανιούχα, *Βόριο, Βρωμικά ιόντα, *Οξειδωσιμότητα

Παρασιτοκτόνα, Βενζο-α-πυρένιο & PAH, Ολικά τριαλογονομεθάνια, Τετραχλωροαιθένιο, Τριχλωροαιθένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο, Ακρυλαμίδιο, Βενζόλιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη