Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού

Νερό-Απόβλητα

Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού

Στα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορούν να πραγματοποιηθούν μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας νερού πόσιμου, πηγών, γεωτρήσεων, επιφανειακoύ (λίμνη, ποτάμι), βιομηχανίας, νερού για αγροτική χρήση (άρδευση, κτηνοτροφία-πτηνοτροφία κλπ.) και πάγου.

Βασική Μικροβιολογική Ανάλυση Νερού
*Total Plate Count 22°C
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
Πρόσθετη Μικροβιολογική Ανάλυση Νερού 
*Clostridium perfringens
*Pseudomonas aeruginosa
*Legionella

Πλήρης Φυσικοχημική Ανάλυση Νερού με Ανιόντα και Κατιόντα

*Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, *Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Θολότητα, *Υπολειμματικό χλώριο, *Ολική σκληρότητα, *Ανιόντα (φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, βρωμιούχα, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά), *Κατιόντα (λιθίου, νατρίου, αμμωνιακά, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου)

Χημική Ανάλυση Βαρέων Μετάλλων

 
*Μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, εξασθενές χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, υδράργυρος, σελήνιο, αντιμόνιο)

Πλήρης Χημική Ανάλυση Νερού

*Χρώμα, Οσμή, Γεύση, *Θολότητα, *Υπολειμματικό και ολικό χλώριο, *Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), *Αγωγιμότητα, *Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS), *Ολική σκληρότητα, *Παροδική σκληρότητα, *Μόνιμη σκληρότητα, *Ολική Αλκαλικότητα, *Ανιόντα (ανθρακικά, φθοριούχα, χλωριούχα, νιτρώδη, βρωμιούχα, νιτρικά, φωσφορικά, θειικά), *Κατιόντα (λιθίου, νατρίου, αμμωνιακά, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου)

*Βαρέα Μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος, χρώμιο, εξασθενές χρώμιο, μαγγάνιο, χαλκός, αρσενικό, νικέλιο, σίδηρος, αργίλιο, άργυρος, υδράργυρος, σελήνιο, αντιμόνιο)

*Κυανιούχα, *Βόριο, Παρασιτοκτόνα, Βενζο-α-πυρένιο & PAH, Ολικά τριαλογονομεθάνια, Τετραχλωροαιθένιο, Τριχλωροαιθένιο, 1,2-διχλωροαιθάνιο, Ακρυλαμίδιο, Βενζόλιο, Βινυλοχλωρίδιο, Επιχλωρυδρίνη, Βρωμικά, Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), *Οξειδωσιμότητα, Υδρόθειο, Επιφανειοδραστικοί παράγοντες, Λίπη-Έλαια, Υδρογονάνθρακες-Ορυκτέλαια, Φαινολικές ενώσεις

Σχετικές Νομοθεσίες:

Νομοθεσία Πόσιμου Νερού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Νομοθεσία για την ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ΦΕΚ 3525 τεύχος Β’, 25 Μαΐου 2023, Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829

Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Εγκύκλιος Δ1(δ)/ΓΠ 80755/2020, Παρακολούθηση Ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό

Για υπόγεια ύδατα: 

– Ουσίες ή ιόντα που ενδέχεται να απαντούν στη φύση η/και να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 39626/2208/09 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση»

– Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 39626/2208/09 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση»

– Συνθετικές ουσίες ανθρώπινης παρασκευής σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 39626/2208/09 «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση»

Νερά επιφανειακά

– Ουσίες προτεραιότητας σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010)

– Ειδικοί ρύποι, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β/8-12-2010)

Τροποποίηση Υ.Α. οικ. 170766/2016, (ΦΕΚ 69/Β/22.1.2016)