Θαλασσινό Νερό

θαλασσινό νερό ανάλυση

Θαλασσινό Νερό

Στα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορούν να πραγματοποιηθεί ανάλυση θαλασσινού νερού από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Επίσης, πραγματοποιούνται αναλύσεις θαλασσινού νερού από ακτές κολύμβησης για την παρακολούθηση της ποιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Γαλάζια Σημαία (Κανονισμός 2006/7/ΕΚ και ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009)

Μικροβιολογική Ανάλυση Θαλασσινού Νερού

Total Plate Count 22°C.
Total Plate Count 37°C
Total coliforms
E. coli
Intestinal enterococci
Clostridium perfringens
Pseudomonas aeruginosa
Legionella spp

Χημική Ανάλυση Θαλασσινού Νερού
pH, Αγωγιμότητα, Χρώμα, TDS, Αλατότητα, Αλκαλικότητα
Ca, Mg, K, Na, NO3-, NO2-, ΝΗ4+, SO4, Ρ, Cl
Fe, Mn, Zn, Cu, Mn, Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr (VI)