Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Σχετικά με το Δελτία Αναλύσεων όπως εκδίδονται από τα Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ:

 • Τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά στα εν λόγω δείγματα που αναλύθηκαν.
 • Απαγορεύεται η μερική αναπαραγωγή των Δελτίων Αναλύσεων χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου, εκτός εάν αναπαραχθούν συνολικά.
 • Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) των εργαστηρίων μας αναφέρεται εδώ στην τρέχουσα έκδοση του: Διαπίστευση ISO 17025, ΕΣΥΔ, Δοκιμές Αρ.Πιστ. 689

Κανόνας απόφασης για δηλώσεις συμμόρφωσης:

 • Εφόσον στην εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία ή σε κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. καθορίζονται κανόνες απόφασης, αυτοί ακολουθούνται απαρέγκλιτα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που καθορίζονται ανοχές). Συγκεκριμένα, βάσει της νομοθεσίας Δ1 (δ)/ΓΠ οικ. 27829 για τα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, η αβεβαιότητα της μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές όπως αυτές ορίζονται.
 • Στις περιπτώσεις που δεν καθορίζονται κανόνες από τη νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες, κατά την αξιολόγηση αποτελέσματος, το οποίο κρίνεται με βάση μέγιστο ή ελάχιστο όριο θα λαμβάνεται υπόψη ο κατωτέρω κανόνας απόφασης, προκειμένου να εξετασθεί η συμμόρφωση δείγματος με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας:
  Για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%,
  x-2u<Lmax, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα και Lmax το ανώτατο (νομοθετικό) όριο (συμμορφούμενο αποτέλεσμα)
  x-2u>Lmax, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα, και Lmax το ανώτατο (νομοθετικό) όριο (μη συμμορφούμενο αποτέλεσμα)
  x+2u>Lmin, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα και Lmin το κατώτατο (νομοθετικό) όριο (συμμορφούμενο αποτέλεσμα)
  x+2u<Lmin, όπου x το μετρούμενο αποτέλεσμα, u η τυπική αβεβαιότητα και Lmin το κατώτατο (νομοθετικό) όριο (μη συμμορφούμενο αποτέλεσμα)
 • Στην περίπτωση που το μετρούμενο αποτέλεσμα x συγκρίνεται με μια μοναδική δηλούμενη τιμή L, αυτό θεωρείται συμμορφούμενο σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, όταν x-2u<L<x+2u όπου u η τυπική αβεβαιότητα.