Νέα νομοθεσία για την ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ΦΕΚ 3525 τεύχος Β’, 25 Μαΐου 2023

Νέα νομοθεσία για την ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Νέα νομοθεσία για την ποιότητα του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (2023)

Η νέα Υπουργική Απόφαση (Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829) για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως μόλις πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3525 τεύχος Β’, στις 25 Μαΐου 2023, έχει άμεση ισχύ και καταργεί την μέχρι σήμερα ισχύουσα Υπουργική Απόφαση (Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322) για το πόσιμο νερό. Η νέα ΚΥΑ καθορίζει τις προδιαγραφές του νερού που ρέει στο δίκτυο διανομής και λαμβάνεται στο σημείο, εντός της κτιριακής εγκατάστασης ή της επιχείρησης τροφίμων, στο οποίο βγαίνει από τη βρύση που χρησιμοποιείται συνήθως για παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και για χειρισμό ή επεξεργασία τροφίμων.

Συγκεκριμένα, με τη εν λόγω ΚΥΑ:

  • καθορίζονται χημικές, φυσικές και μικροβιολογικές παράμετροι παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι αντίστοιχες ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους (οι παραμετρικές τους τιμές)
  • Καταργείται η προηγούμενη ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322,
  • Εισάγεται η έννοια της εκτίμησης κινδύνου,
  • Εισάγονται διατάξεις για υλικά, χημικές ουσίες επεξεργασίας και μέσα διήθησης που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης,
  • Προστίθενται νέες ουσίες στον έλεγχο του πόσιμου νερού και αλλάζουν οι παραμετρικές τιμές για κάποιες από αυτές,
  • Ενσωματώνεται πλήρως στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020) για την αναδιατύπωση και κατάργηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου και των τροποποιήσεων αυτής σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Κατεβάστε τη νομοθεσία:https://bioximiki.gr/ΠΟΣΙΜΟ-ΝΕΡΟ-ΦΕΚ3525Β_25_05_2023.pdf 

ΠΟΣΙΜΟ-ΝΕΡΟ-ΦΕΚ3525Β_25_05_2023

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν :