Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων

μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, ζωοτροφών, νερού, αποβλήτων των ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Labs μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες μικροβιολογικές αναλύσεις σε πλήθος προϊόντων:

 • *Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ)
 • *Enterobacteriaceae
 • *Total coliforms
 • *Escherichia coli
 • *Staphylococcus πηκτάση (+)
 • Clostridia (anaerobic bacteria)
 • Clostridium perfringens
 • Θειοαναγωγικά Κλωστρίδια
 • Bacillus cereus
 • *Salmonella spp
 • *Listeria spp
 • *Listeria monocytogenes
 • *Ζύμες – Μύκητες
 • Οξυγαλακτικά Βακτήρια
 • Campylobacter

*Διαπιστευμένες δοκιμές κατά ISO 17025, Αρ. 689 ΕΣΥΔ

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε πάνω στις αναλύσεις που αφορούν τις ανάγκες σας, ώστε να διασφαλίσετε την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων σας.

Παράλληλα μπορείτε να πραγματοποιήσετε και Μικροβιολογικό Έλεγχο Επιφανειών και Αέρα στον χώρο παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων της επιχείρησής σας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα