Ελαιόλαδο

ελαιόλαδο χημική ανάλυση
Τα διαπιστευμένα Μικροβιολογικά & Χημικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ σας προσφέρουν εργαστηριακή υποστήριξη σε κάθε ανάλυση που θα χρειαστείτε από την παραγωγή, μέχρι την τυποποίηση του ελαιολάδου.
 

Χημική Ανάλυση Ελαιολάδου και Φυτικών Ελαίων

*Βαθμός Οξύτητας
*Αριθμός Υπεροξειδίων
*Κ232
*K268
*ΔΚ
Οργανοληπτική Αξιολόγηση
Πολυφαινόλες
Προφίλ Λιπαρών Οξέων
Κηροί
Ανίχνευση υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων
Πλαστικοποιητές – Φθαλικοί Εστέρες
Βενζο[a]πυρένιο και PAH
Διατροφική επισήμανση βάσει καν. 1169/2011
 
Ανάλυση Ελαιοπεριεκτικότητας σε Ελαιοπυρήνα

Ερμηνεία Παραμέτρων

Το ελαιόλαδο ανάλογα με τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά κατατάσσεται σε αντίστοιχη κατηγορία (εξαιρετικά παρθένο, παρθένο, πυρηνέλαιο κ.ά.). Σε περίπτωση τυποποίησης, η κατηγορία στην οποία ανήκει το ελαιόλαδο πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται.

Η βασική κατηγοριοποίηση γίνεται μέσω του προσδιορισμού των παραμέτρων της Οξύτητας, του Αριθμού Υπεροξειδίων και της Απορρόφησης στο Υπεριώδες.

Τι σημαίνουν για την ποιότητα του ελαιολάδου καθεμία από αυτές τις παραμέτρους;

Α) Βαθμός Οξύτητας

Αναφέρεται στην περιεκτικότητα σε Ελεύθερα Λιπαρά Οξέα εκφρασμένα ως ελαϊκό οξύ %. Υψηλή τιμή οξύτητας σημαίνει ότι το ελαιόλαδο έχει ταλαιπωρηθεί από ασθένειες του καρπού, υδρολύσεις ή οξειδώσεις.

Β) Αριθμός Υπεροξειδίων

Τα υπεροξείδια είναι χημικές ενώσεις που δημιουργούνται κυρίως από την αντίδραση του οξυγόνου με το ελαιόλαδο. Η συγκέντρωση των υπεροξειδίων είναι δείκτης αρχικού σταδίου οξείδωσης (τάγγισης) του ελαιολάδου. Υψηλή τιμή υπεροξειδίων σημαίνει ότι το ελαιόλαδο έχει υποστεί οξειδωτικές αλλοιώσεις  και ότι θα έχει μικρή αντοχή στον χρόνο.

Γ) Απορρόφηση στο Υπεριώδες

Αναφέρεται στους δείκτες Κ232, Κ268 και ΔΚ. Προσδιορίζεται η απορρόφηση της ακτινοβολίας στο υπεριώδες φάσμα (μήκη κύματος 232 nm και 268 nm). Η υπεριώδης απορρόφηση στηρίζεται στο γεγονός ότι τα πρωτογενή προϊόντα οξείδωσης απορροφούν στο μ.κ. 232 nm, ενώ τα δευτερογενή προϊόντα στο μ.κ. 268 nm.

Κ232: Δείκτης αρχικού ή ενδιάμεσου σταδίου οξείδωσης. Υψηλή τιμή σημαίνει μεγάλο χρόνο αποθήκευσης του ελαιολάδου ή και μεγάλο χρόνο παραμονής του καρπού πριν την έκθλιψη.

Κ268: Δείκτης προχωρημένου σταδίου οξείδωσης ή εξευγενισμού. Υψηλή τιμή υποδηλώνει παλαιάς σοδειάς ελαιόλαδο ή νοθευμένο ελαιόλαδο με κάποιο άλλο εξευγενισμένο ή παλαιό έλαιο.

ΔΚ: Μαθηματική σχέση των προηγούμενων δύο συντελεστών. Αποτελεί κριτήριο διάκρισης ενός κακής ποιότητας ελαιολάδου, από ένα ελαιόλαδο το οποίο έχει νοθευτεί με κάποιο άλλο εξευγενισμένο έλαιο.


Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2104 της Επιτροπής όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης των προδιαγραφών εμπορίας για το ελαιόλαδο και των μεθόδων ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου

Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (Περιγραφές και ορισμοί των ελαιολάδων και πυρηνελαίων)

Κανονισμός  (ΕΕ) 2018/1096 για τις ετικέτες τυποποιημένου ελαιολάδου