Νερά Κολύμβησης (πισίνες), Ιαματικές Πηγές

νερά κολύμβησης πισίνες ιαματικές πηγές

Νερά Κολύμβησης (πισίνες), Ιαματικές Πηγές

Στα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε νερά κολύμβησης σε δημόσια και ιδιωτικά κολυμβητήρια, ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες που διαθέτουν πισίνα και σε νερά που προέρχονται από ιαματικές πηγές (σύμφωνα με τη νομοθεσία ΚΥΑ 22527/2014 (ΦΕΚ 2997 Β΄)).

Μικροβιολογική Ανάλυση

*Total Plate Count 22°C.
*Total Plate Count 37°C
*Total coliforms
*E. coli
*Intestinal enterococci
*Clostridium perfringens
*Pseudomonas aeruginosa
*Legionella spp

Χημική Ανάλυση
pH, Αγωγιμότητα, Ελεύθερο και Ολικό Χλώριο
Ολικά στερεά (TS), Ολικά Διαλυτά Στερεά (TDS), Ca, Mg, K, Na, NO3, NO2, ΝΗ4+, SO42-, Ρ, Cl,  HCO3, H2S
Fe, Mn, Zn, Cu, Mn, Pb, Cd, Hg, As, Ni, Cr (VI)
 
Σχετική νομοθεσία για κολυμβητικές δεξαμενές: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973
Λοιπές εγκύκλιοι: Υπουργείο Υγείας