Σφάγια

σφάγια ανάλυση

Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις σε εγκαταστάσεις σφαγείων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 η χρήση των μικροβιολογικών κριτηρίων σε επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής διαδικασιών που βασίζονται στο σύστημα HACCP και σε άλλα μέτρα ελέγχου της υγιεινής. Ο μικροβιολογικός έλεγχος αποτελεί εξασφάλιση και απόδειξη των συνθηκών υγιεινής και συνεπώς την διάθεση ασφαλών προϊόντων στην αγορά.

Βάσει του παραπάνω Κανονισμού έχουν θεσπιστεί μικροβιολογικά κριτήρια και κανόνες δειγματοληψίας και για τις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις. Η συχνότητα δειγματοληψίας καθορίζεται με βάση ανάλυση κινδύνου αλλά και με βάση τη δυναμικότητα της εγκατάστασης και το είδος του σφάγιου.

Αναλυτικότερα, οι δοκιμές που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:

 • Μικροβιολογικές αναλύσεις στα σφάγια:
  • Καταμέτρηση Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας (ΟΜΧ)
  • Καταμέτρηση Εντεροβακτηριοειδών
  • Ανίχνευση Σαλμονελλών
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις επιφανειών και εξοπλισμού
 • Αναλύσεις νερού στην εγκατάσταση:
  • αρχική ελεγκτική παρακολούθηση (Παράμετροι Ομάδας Β)
  • ετήσια δοκιμαστική παρακολούθηση (Παράμετροι Ομάδας Α)
  • ανά εποχή (4/έτος) έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων της ελεγκτικής παρακολούθησης

Τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ αναλαμβάνουν την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργαστηριακών αναλύσεων καθώς και την κατάρτιση πλάνου δειγματοληψίας και τη δειγματοληψία στις εγκαταστάσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Βρείτε επιπλέον πληροφορίες στη σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον Επίσημο Έλεγχο Σφαγείων.