Επιχειρήσεις Τροφίμων

Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας Επιχειρήσεων Τροφίμων
Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας

Τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναλαμβάνουν τις μελέτες, την εφαρμογή και την διαρκή υποστήριξη συστημάτων ποιότητας που αφορούν τη βιομηχανία τροφίμων με σκοπό την πιστοποίηση των συστημάτων αυτών.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Αφορά επιχειρήσεις τροφίμων που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν και προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα.

Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων είναι τα εξής:

Ποια τα οφέλη υιοθέτησης συστημάτων ποιότητας τροφίμων;

  • Ενισχύεται η φήμη της εταιρείας ως προς τη δυνατότητά της να προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή
  • Με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, μειώνεται το κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων
  • Η επιχείρηση αποκτά ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες, καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές
  • Παρέχονται στις αρμόδιες αρχές αποδείξεις συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
  • Αποδεικνύεται η ευαισθησία της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ικανότητα της να παράγει ασφαλή τρόφιμα

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.