Νέα Εγκύκλιος με Θέμα: «Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών»

εγκύκλιος δ1δ 45625

 

Εγκύκλιος με θέμα: «Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών»

Η νέα Εγκύκλιος Δ1δ/Γ.Π. οικ. 45625 με θέμα «Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών» διασαφηνίζει του όρους αναγνώρισης του νερού μια πηγής ως μεταλλικό σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 433/83 Π.Δ. (ΦΕΚ Α’ 163) η απόφαση για την αναγνώριση του νερού μιας πηγής ως μεταλλικό εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναγνώρισης ΦΜΝ.

Η νομοθεσία περί λειτουργίας εργοστασίων εμφιάλωσης φυσικών μεταλλικών νερών, περί κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών τίθεται υπό την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Υγιεινής των οικείων Π.Ε

Οι ενδιαφερόμενοι προβλέπεται να καταθέσουν φάκελο με τα δικαιολογητικά μαζί με όλη την σχετική αλληλογραφία στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής ενότητας, στο έδαφος της οποίας εντοπίζεται η πηγή υδροληψίας. Ο εν προκειμένω φάκελος πρέπει να προωθηθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Υγείας,  στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος,  στο Τμήμα Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος, προκειμένου να τεθεί υπόψη των μελών της επιτροπής.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση αιτήματος αναγνώρισης νερών από εδάφη εκτός χωρών της ΕΕ., τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και η σχετική αλληλογραφία πρέπει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας της τελωνειακής έδρας εισαγωγής του νερού. 

Κυριότερα σημεία

Ακολουθούν οδηγίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση φυσικών μεταλλικών νερών:

Για την αναγνώριση Φυσικών Μεταλλικών νερών εγχώριας προέλευσης η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα συνοδεύεται με αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της πηγής υδροληψίας. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι εταιρείας πρέπει να προσκομιστεί και αντίγραφο του καταστατικού της.

Στη αίτηση θα αναφέρεται:

 1. Η ονομασία της πηγής υδροληψίας (πηγή ή γεώτρηση)
 2. Η ζητούμενη εμπορική ονομασία του νερού
 3. Η ονομασία κυκλοφορίας του νερού (φυσικό μεταλλικό νερό ή φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο ή φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής ή φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα)
 4. Πιθανές ενδείξεις στο νερό π.χ. (χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο)

Ο ενδιαφερόμενος για την αναγνώριση φυσικών μεταλλικών νερών εκτός από την αίτηση για τα εγχώρια νερά πρέπει να καταθέσει και μια υδρολογική μελέτη της πηγής υδροληψίας του υπό αναγνώριση μεταλλικού νερού, η οποία θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο του παραρτήματος I του τμήματος II σημείο I.1 του (α) σχετικού (δείτε την Εγκύκλιο για περισσότερες λεπτομέρειες)

Στα προσκομισθέντα για την αναγνώριση Φυσικών Μεταλλικών νερών πρέπει να περιλαμβάνονται φυσικές, χημικές  και φυσικοχημικές αναλύσεις (τουλάχιστον για κάθε εποχή του έτους)  όπως προβλέπονται στο παράρτημα  I  τμήμα II σημείο I.2 που αφορά:

 1. την παροχή της πηγής
 2. θερμοκρασία του νερού στην πηγή και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος
 3. στερεό υπόλειμμα στους 180º C και 260º
 4. αγωγιμότητα
 5. pH
 6. ανιόντα (βορικά, ανθρακικά, χλωριούχα, όξινα ανθρακικά, φωσφορικά, πυριτικά, θειικά, κ.α.)
 7. κατιόντα (αργίλιο, αμμώνιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο κ.α.)
 8. μη ιονισμένα στοιχεία (ολικός οργανικός άνθρακας, ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα, κ.α.)     

 Αλλά και χημικές αναλύσεις για συστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα I της (B) (δείτε το έγγραφο της εγκυκλίου για περισσότερες λεπτομέρειες)

 1. αντιμόνιο
 2. αρσενικό
 3. βάριο
 4. βόριο
 5. κάδμιο
 6. χρώμιο
 7. χαλκός
 8. κυανιούχα
 9. μόλυβδος
 10. μαγγάνιο
 11. υδράργυρος
 12. νικέλιο
 13. νιτρικά
 14. νιτρώδη
 15. σελήνιο                                                                                                                                                                                                                                                     

Για την αναγνώριση Φυσικών Μεταλλικών νερών προβλέπεται και η ανάλυση των εξής παραμέτρων:

 1. πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 2. πτητικές οργανικές ενώσεις
 3. τριαλομεθάνια
 4. παρασιτοκτόνα

Καθώς και μικροβιολογικές αναλύσεις (τουλάχιστον 1 για κάθε εποχή) όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι  Τμήμα II σημείο Ι.3 του (α) σχετικά με

 1. κολοβακτηρίδια (Ε.coli)
 2. εντερόκοκκοι
 3. σπορογόνα, θειαναγωγικά αναερόβια μικρόβια
 4. ψευδομονάδα (Pseudomonas aeruginosa)
 5. αποικίες επιζώντων μικροβίων

Αυτές οι μικροβιολογικές αναλύσεις για την καταμέτρηση τους πρέπει να διεξαχθούν εντός 12 ωρών και τα δείγματα νερού να μεταφερθούν υπό συνθήκες ψύξης (1º έως 4º).

Όλες οι παραπάνω αναλύσεις (φυσικοχημικές, χημικές και μικροβιολογικές) πρέπει να γίνουν σε διαπιστευμένα εργαστήρια (με απαραίτητη την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού διαπίστευσης). Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως μία τουλάχιστον δειγματοληψία για χημικές, φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας όπου εντοπίζεται η πηγή ή γεώτρηση. Δείτε το έγγραφο της εγκυκλίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για την αναγνώριση Φυσικών Μεταλλικών νερών προέλευσης από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ η αίτηση του ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Το όνομα της πηγής υδροληψίας (πηγή ή γεώτρηση)
 2. η ζητούμενη εμπορική επωνυμία του νερού
 3. η ονομασία κυκλοφορίας του νερού (φυσικό μεταλλικό νερό ή φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο ή φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής ή φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα)
 4. τυχόν ενδείξεις του Παραρτήματος III του (α) σχετικού

Πιστοποιητικό με το οποίο θα πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχεται το νερό προς αναγνώριση:

 1. το νερό πλοιρεί τις διατάξεις του Παραρτήματος I  Τμήμα I της οδηγίας 2009/54/ΕΚ
 2. Η ίδια αρχή (Υπουργείο Υγείας της χώρας ή άλλη υπηρεσία) ασκεί συστηματικό έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Παραρτήματος II σημεία 2 και 3 της οδηγίας 2009/54/EK.

To πιστοποιητικό προβλέπεται να συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Ακόμη η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από μια υδρογεωλογική μελέτη της πηγής της υδροληψίας, σύμφωνα με το Παράρτημα I  Τμήμα II στο σημείο 1.1 της οδηγίας 2009/54/ΕΚ (να είναι θεωρημένη από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης και επίσημα μεταφρασμένη). Εκτός από τα προηγούμενα η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει φυσικές, χημικές, φυσικοχημικές αναλύσεις, χημικές αναλύσεις καθώς και μικροβιολογικές.

Πιο συγκεκριμένα πρόσφατες φυσικές, χημικές και φυσικοχημικές αναλύσεις (1 τουλάχιστον) προβλέπονται σύμφωνα με το Παράρτημα I  Τμήμα II στο σημείο I.2 της οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες) για τα εξής:

 1. Θερμοκρασία του νερού στην πηγή και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
 2. στερεό υπόλειμμα στους 180º C και 260º C
 3. αγωγιμότητα
 4. pH
 5. ανιόντα ( βορικά, ανθρακικά, χλωριούχα, όξινα ανθρακικά, φωσφορικά, πυριτικά, θειικά κ.α.)
 6. κατιόντα (αργίλιο, αμμώνιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο, κ.α.)
 7. μη ιονισμένα στοιχεία ( Ολικός οργανικός άνθρακας, ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα, κ.α.)
 8. ιχνοστοιχεία (σίδηρος, ιώδιο, φθόριο, ψευδάργυρος, χρώμιο, κοβάλτιο, κασσίτερος, άζωτο, κ.α.)

Επίσης, προβλέπονται χημικές αναλύσεις για συστατικά όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα I της οδηγίας 2003/40/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες):

 1. αντιμόνιο
 2. αρσενικό
 3. βάριο
 4. βόριο
 5. κάδμιο
 6. χρώμιο
 7. χαλκός
 8. κυανιούχα
 9. μόλυβδος
 10. μαγγάνιο
 11. υδράργυρος
 12. νικέλιο
 13. νιτρικά
 14. νιτρώδη
 15. σελήνιο

Καθώς και αναλύσεις για τις εξής ειδικές παραμέτρους:

 1. πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 2. πτητικές οργανικές ενώσεις
 3. τριαλομεθάνια
 4. παρασιτοκτόνα

Συμπληρωματικά προβλέπονται και μικροβιολογικές αναλύσεις  (1 τουλάχιστον) σύμφωνα με το Παράρτημα I  Τμήμα II  σημείο 1.3 της οδηγίας 2009/54/ΕΚ (επίσημα μεταφρασμένες).

Οι δειγματοληψίες για τις φυσικές, χημικές, φυσικοχημικές καθώς και τις μικροβιολογικές αναλύσεις θα πρέπει να έχουν διενεργηθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας από το έδαφος της οποίας προέρχεται το νερό προς αναγνώριση.  Για περισσότερες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις δειγματοληψίες τρίτων χωρών εκτός ΕΕ δείτε το έγγραφο της εγκυκλίου (45625) καθώς και τον κατάλογο των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/labelling-nutrition_mineral-waters_list_eu-recognised_0.pdf

Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί πως ένα αναγνωρισμένο μεταλλικό νερό με τις ονομασίες φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο, φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο πηγής και φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) μπορεί να κυκλοφορήσει στο εμπόριο μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η συμπλήρωση της απόφασης αναγνώρισης του φυσικού μεταλλικού νερού.

 

Κατεβάστε εδώ την Εγκύκλιο για το φυσικό μεταλλικό νερό:https://bioximiki.gr/Διαδικασία αναγνώρισης φυσικών μεταλλικών νερών.pdf

Διαδικασία-αναγνώρισης-φυσικών-μεταλλικών-νερών

 

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν :