Αναλυτικός εργαστηριακός - μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας προϊόντων. Διασφάλιση της ποιότητας.

Καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και αντικαθίσταται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/915

Δημοσιεύθηκε στις 5 Μαϊου 2023 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος “Κανονισμός (ΕΕ) 2023/915 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2023 σχετικά με μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006” ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2023. Μετά […]

Καταργείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και αντικαθίσταται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/915 Read More »